Hi Michal.

I found out my local Kolla git repo branch stable/2023.1 was not updated since Tag 16.3.0.
 
When updated, opensearch image build was successful.

Regards


Andrej Moravčík


Táto správa a jej prílohy sú dôverné. Prosím, narábajte s týmito informáciami ako s dôvernými a nezverejňujte, nekopírujte ani neposielajte tieto informácie bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Aliter Technologies, a.s. Ak nie ste adresátom indikovaným v záhlaví tejto správy alebo želaný príjemca, upovedomte prosím spoločnosť Aliter Technologies, a.s. odpoveďou na tento e-mail a pôvodnú správu vymažte zo svojho systému.
Aliter Technologies - registrovaná ochranná známka pre EU, USA
This message and any attachments are confidential. Please treat the information as confidential, and do not disclose, copy or deliver this message to anyone without Aliter Technologies' approval. If you are not the addressee indicated in this message or an intended recipient please notify Aliter Technologies a.s. by return e-mail and delete the message from your system.
Aliter Technologies - Registered in WIPO & U.S. Patent and Trademark Office